Hallitus

SUKUSEURAN HALLITUS KAUDELLE 2022-2023

Puheenjohtaja Riitta Savukoski 040 777 7359 Kemijärvi  riitta.savukoski @kemijarvi.fi
Varapuheenjohtaja Kyösti Juujärvi 0500 586 152 Utajärvi  kyosti.juujarvi @rokua.com
Jäsen Eino Siuruainen 0400 733 333 Oulu  eino.siuruainen @wippies.fi
Jäsen Seija Schroderus 040 722 4256 Rovaniemi  schroderusseija@gmail.com
Jäsen Jouni Halonen 040 761 9697 Savukoski  jounihalonen50@gmail.com

Hallituksen sihteeri Kati Savukoski, sähköposti: katisavukoski @gmail.com.

Taloudenhoitaja Eija Leppäjärvi, sähköposti: eija.leppajarvi @gmail.com.

Hallituksen kutsuma asiantuntijajäsen Ismo Vaara, puh. 050 572 9873, sähköposti: ismo.vaara1 @gmail.com

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Paavali Halosen sukuseura ry ja kotipaikka Savukoski

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää paikkakunnan / kantaisän / kantaäidin / kantavanhempien perusteella sukujen vaiheita ja historiaa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta sukujen jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
– tukee sukuja koskevaa tutkimustoimintaa
– kerää ja arkistoi sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa
– harjoittaa seuran tarkoituksen mukaista julkaisutoimintaa

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräystä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3§ Jäsenyys
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on avioliiton / avoliiton kautta siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän maksaa liittymismaksun seuralle. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan sukukokouksessa.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Varsinaisilta jäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää sukukokous.

Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai huomattavan maksukyvyn vähentymisen perusteella. Sukuseuran jäsen joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4§ Sukuseuran hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa kokouksessa. Toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä. Hallitukseen valittaessa tulee pyrkiä suvun eri haarojen mukana oloon hallituksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyessä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseski tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

5§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Suku seuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai sihteeri.

6§ Tilit
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) kuukautta ennen seuraavaan varsinaisen sukukokouksen pitäsmispäivää. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

7§ Sukuseuran kokousten koolle kutsuminen
Sukuseuran kokoukset kutsuu hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Postittaminen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8§ Sukuseuran kokoukset
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 10§:ssä päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

9§ Varsinainen sukukokous
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa 

5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

6. Esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta

7. Päätetään seuran tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. – Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kaksivuotiskaudelle
– määrätään liittymis- ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kahdelle kalenterivuodelle
– vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalla ajanjaksolle

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä

10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa

11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esilläolo.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

11§ Muu päätöksenteko
Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§                        Laatimispäiväys: 22.2.2015

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Paavali Halosen sukuseura ry / Ismo Vaara

Yhteystiedot: Peuratie 2 A 3, 23500 Uusikaupunki, 050 5729873, ismo.vaara(at)uusikaupunki.fi

2. Rekisterin nimi
Paavali Halosen sukututkimusrekisteri, sisältää tiedot Kemijärvelle muuttaneen Paavali Halosen jälkeläisistä 1630-luvulta eteenpäin nykypäivään

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

4. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
osoitetieto;
suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöiset tietolähteet:

kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä;
muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
painetut lähteet;
sukuun kuuluvien antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

8. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

Yhteydenotot: paavalihalonen.sukuseura@gmail.com